Please enable JS

Въведение

 • Настоящaта Политика за лични данни (Privacy Policy) обяснява какво правим с Вашите лични данни от момента, в който се регистрирате на сайта или станете клиенти на „Ай ти софт“ ЕАД и след прекратяването на нашите взаимоотношения.
 • Тя описва как събираме, използваме и обработваме Вашитe лични данни и как, правейки това, ние спазваме законните си задължения към Вас. Вашите лични данни са важни за нас и ние се ангажираме да ги пазим и да защитаваме правата Ви.
 • За целите на приложимото законодателство за защита на личните данни (включително, но без да се ограничава до Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) ("GDPR"), компанията отговорна за Вашите лични данни е „Ай ти софт“ ЕАД с адрес и седалище гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43.
 • Настоящата Политика за лични данни представлява едностранен акт от наша страна и си запазваме правото да го променяме, за което ще бъдете уведомени своевременно.
 • Ако не сте удовлетворени, от който и да е аспект от нашата Политика за лични данни, имате право да упражните законните си права, които сме описали по-долу на приложимите места.

Декларация относно политиката по защита на личните данни

 • Настоящата Политика за защита налични данни на физически лица се изготвя и утвърждава от „Ай ти софт“ ЕАД и е неразделна част от условията за встъпване и реализиране на правоотношения с „Ай ти софт“ ЕАД.
 • „Ай ти софт“ ЕАД, се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на "правата и свободите" на физическите лица, чиито лични данни „Ай ти софт“ ЕАД събира и обработва съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).
 • Регламент (ЕС) 2016/679 и тази политика се отнасят до всички функции по обработването на лични данни на физическите лица, включително тези, които се извършват относно лични данни на служители/работници, клиенти, потребители, контрагенти, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които организацията обработва от различни източници.
 • Тази политика се прилага по отношение на всички физически лица – служители/работници/кандидати за работа, клиенти, потребители, контрагенти, доставчици, подизпълнители, партньори на „Ай ти софт“ ЕАД и/или техни представители, както и други заинтересовани страни (напр. лица, които са подали рекламация, жалба, искане, сигнал, запитване; лица, ползватели на Интернет сайта на „Ай ти софт“ ЕАД и др.).

Какви лични данни събираме

 • „Ай ти софт“ ЕАД събира и обработва следните данните при попълване на контактната форма на сайта
  • име
  • електронна поща
 • „Ай ти софт“ ЕАД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.
 • В зависимост от вида на въпросните лични данни и основанията, за обработване, ако решите да откажете да ни предоставите такива данни, може да не успеем да изпълним нашите договорни задължения или, в краен случай, да не можем да продължим с нашите търговски отношения
 • „Ай ти софт“ ЕАД събира необходимите за сключване на договор данни като идентификационни данни, данни за плащания и др.

Основания за събиране на лични данни

 • „Ай ти софт“ ЕАД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 в качеството си на Администратор и въз основа на:
  • Ваше изрично получено съгласие като клиент;
  • на изпълнение на задълженията на „Ай ти софт“ ЕАД по договор с Вас;
  • законово задължение, което се прилага спрямо „Ай ти софт“ ЕАД;
  • за целите на легитимни интереси на „Ай ти софт“ ЕАД или на трета страна.
 • „Ай ти софт“ ЕАД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели - счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.
 • „Ай ти софт“ ЕАД спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:
  • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
  • Точност и актуалност на данните;
  • Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;
  • Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 • „Ай ти софт“ ЕАД може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 • „Ай ти софт“ ЕАД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:
  • Индентифицирането Ви с цел предоставяне на заявена чрез онлайн формата на сайта услуга

Начин на събиране на личните данни

 • „Ай ти софт“ ЕАД събира Вашите лични данни по следните начини:
  • Попълване на онлайн форма на сайта
  • Сключване на договор

Съхранение на личните данни

 • „Ай ти софт“ ЕАД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което „Ай ти софт“ ЕАД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
 • Дружеството е приело политика за съхранение, защита и изтриване на лични данни, в която са разписани сроковете и начините на съхранение на лични данни. Вие можете по всяко време да поискате да се запознаете със сроковете за съхраниние на личните Ви данни.
 • „Ай ти софт“ ЕАД ще Ви уведоми, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.
 • „Ай ти софт“ ЕАД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Права при събиране и обработване на личните Ви данни

Право на достъп
 • Вие имате право да изисквате и получите „Ай ти софт“ ЕАД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
 • Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
 • „Ай ти софт“ ЕАД ще Ви предостави при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.
Право на коригиране или попълване
 • Вие имате право да поискате от „Ай ти софт“ ЕАД да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.
 • Регистрираните потребители на сайта могат сами да коригират данните след въвеждане на потребителско име и парола.
Право на изтриване (правото да бъдете забравени)
 • Вие имате право да поискате от „Ай ти софт“ ЕАД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Ай ти софт“ ЕАД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:
  • личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;
  • Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
  • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
  • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • „Ай ти софт“ ЕАД не се задължава да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:
  • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо „Ай ти софт“ ЕАД;
  • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Право на ограничаване на обработването
 • Вие имате право да изискате от „Ай ти софт“ ЕАД да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:
  • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
  • „Ай ти софт“ ЕАД не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
  • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Ай ти софт“ ЕАД да провери точността на личните данни;
  • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Ай ти софт“ ЕАД имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на преносимост на данни
 • Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с „Ай ти софт“ ЕАД, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред „Ай ти софт“ ЕАД:
  • да поискате от „Ай ти софт“ ЕАД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;
  • да поискате от „Ай ти софт“ ЕАД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
Право на ограничаване на обработването
 • Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от „Ай ти софт“ ЕАД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:
  • обработването на данни за целите на директен маркетинг;
  • обработването на данни за целите на профилиране.
 • „Ай ти софт“ ЕАД се задължава да прекрати обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

 • Ако „Ай ти софт“ ЕАД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
 • „Ай ти софт“ ЕАД не се задължава да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.
 • Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

 • „Ай ти софт“ ЕАД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
 • „Ай ти софт“ ЕАД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.
 • Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от „Ай ти софт“ ЕАД. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.
 • За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите, „Ай ти софт“ ЕАД може да предостави данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на „Ай ти софт“ ЕАД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност „Ай ти софт“ ЕАД да доставя реклама на клиентите си. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.
 • Ако не искате „Ай ти софт“ ЕАД да изпраща информация към някой от доверените си партньори, може да оттеглите вашето съгласие като изпратите съобщение на този линк:.

Създаване на анонимен потребителски профил за уеб анализ

 • Интернет сайтът на „Ай ти софт“ ЕАД използва Google Analytics – това e служба за уеб анализ, предлагана от Google Inc, която използват „Java script” още наричан „бисквити“, с цел анализиране на вашето потребление на сайта ни.
 • Повече информация може да намерите на https://publications.europa.eu/bg/web/eu-law-and-publications/cookies-notice

Наименование на администратор на лични данни

„Ай ти софт“ ЕАД, ЕИК: 204713978
Седалище и адрес на управление: гр.София, бул. ,,Христофор Колумб’’ №43


Контакти на длъжностно лице по защита на лични данни

Адрес за кореспонденция: гр.София, бул. ,,Христофор Колумб’’ №43
Електронна поща: gdpr@itsoft.bg


Контакти на длъжностно лице по защита на лични данни

Комисия за защита на личните данни
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/91-53-518