Please enable JS

 •   Проспект за публично предлагане на корпоративни облигации (Допускане на дългови ценни книжа до търговия на регулиран пазар)

  Предмет на допускане до търговия на регулиран пазар е емисия корпоративни облигации с обща номинална и емисионна стойност BGN 7 000 000 (седем милиона) лева. Общият брой на облигациите от емисията е 7 000 (седем хиляди) броя с номинална и емисионна стойност BGN 1 000 (хиляда) лева всяка една. Облигациите от настоящата емисия са обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми и свободнопрехвърляеми, с падеж 84 месеца от датата на издаване на емисията. Облигациите са от един клас и дават еднакви права на притежателите си.

  Прочети повече
 •   Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации

  Предмет на допускане до търговия на регулиран пазар е емисия корпоративни облигации с обща номинална и емисионна стойност BGN 7 000 000 (седем милиона) лева. Общият брой на облигациите от емисията е 7 000 (седем хиляди) броя с номинална и емисионна стойност BGN 1 000 (хиляда) лева всяка една. Облигациите от настоящата емисия са обикновени, безналични, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми и свободнопрехвърляеми, с падеж 84 месеца от датата на издаване на емисията. Облигациите са от един клас и дават еднакви права на притежателите си.

  Прочети повече
 •   Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации

  Предмет на допускане до търговия на регулиран пазар е емисия корпоративни облигации с обща номинална и емисионна стойност BGN 7 000 000 (седем милиона) лева. Общият брой на облигациите от емисията е 7 000 (седем хиляди) броя с номинална и емисионна стойност BGN 1 000 (хиляда) лева всяка една. Облигациите от настоящата емисия са обикновени, безналични, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми и свободнопрехвърляеми, с падеж 84 месеца от датата на издаване на емисията. Облигациите са от един клас и дават еднакви права на притежателите си.

  Прочети повече
СКОРО
СКОРО
СКОРО
 •   Приемане на решение за промяна на определените коефициенти на облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100019178, издадени от „Ай Ти Софт“ ЕАД.

  Проекторешение:

  1. Приемане на решение за промяна на определенте коефициенти на облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100019178, издадени от „Ай Ти Софт“ ЕАД, както следва:

  1.1. Емитентът поема задължение да спазва коефициент „Пасиви“/„Активи“, като максималната стойност на този финансов показател за срока на облигационния заем, респективно от датата на приемане на настоящото решение до 24.10.2024 г, се изменя от 0.90 на 0.98;

  1.2. Емитентът поема задължение да спазва коефициент „Покритие на разходи за лихви“, като максималната стойност на този финансов показател за срока на облигационния заем, респективно от датата на приемане на настоящото решение до 24.10.2024 г, се изменя от 1.05 на 1.01.

  Прочети повече